Home >>> News

News

2010-05-14

Nie zalegasz ?

Zaświadczenia o niezaleganiu ...

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane "od ręki"? Teraz to już możliwe. Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce mogą drukować takie dokumenty bezpośrednio na salach obsługi klientów.

To kolejne z serii ułatwień dla przedsiębiorców, które w ostatnim czasie wprowadził ZUS. Zaświadczenia o niezaleganiu - potrzebne np. do udziału w przetargach - dotychczas wydawane było w ciągu siedmiu dni roboczych. Ale od końca kwietnia nie trzeba czekać tak długo.

Płatnicy, którzy na koncie w ZUS nie mają żadnych zaległości lub błędów, ani nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie wyjaśniające, mogą otrzymać zaświadczenie niemal natychmiast - w ciągu 15 minut od złożenia wniosku.

Ale uwaga! W przypadku spraw wymagających wyjaśnienia, zachowany jest dotychczasowy tryb wydawania zaświadczeń. W takim przypadku ZUS musi dokładnie zweryfikować dane na koncie płatnika i może to zająć kilka dni. Trzeba też pamiętać, że w przypadku ujawnienia zaległości lub błędów wymagających korekty danych na koncie - ZUS wyda decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu.

Warto zwrócić uwagę, aby osoba, która składa wniosek o wydanie zaświadczenia w imieniu płatnika (np. jeden z zatrudnionych pracowników), miała przy sobie upoważnienie do odbioru gotowego dokumentu. Jeśli zaświadczenie zechce odebrać osoba nieupoważniona, pracownik ZUS odmówi jego wydania. Oczywiście upoważnienia nie potrzebuje płatnik, który odbiera zaświadczenie osobiście.

Przypominamy także, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych można złożyć w ZUS przez Internet, korzystając z Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.pl). Samego zaświadczenia ZUS nie odeśle jednak tą samą drogą - może ono być wydane wyłącznie w formie papierowej. Przy składaniu wniosku płatnik może poprosić o wysłanie dokumentu pocztą na wskazany adres, lub umówić się na odbiór w placówce Zakładu.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

2010-03-26

ZUS wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców

Koniec z samodzielnym wypełnianiem dokumentów

Koniec z samodzielnym wypełnianiem dokumentów rozliczeniowych przez małych przedsiębiorców. Od marca robią to za nich pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS szykuje też kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców.  

Zmiany dotyczą przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie wyłącznie za siebie. Do końca lutego mieli oni obowiązek comiesięcznego składania w ZUS papierowych dokumentów ubezpieczeniowych, o ile nie przekazywali ich w formie elektronicznej. Do systemu dokumenty wprowadzał pracownik sali obsługi klienta Zakładu. Niestety przekazywane przez przedsiębiorców informacje zawierały dużo błędów i nieścisłości. Dopiero po ich korekcie dane z dokumentów rozliczeniowych były zapisywane w systemie.

Od 1 marca procedura ta została uproszczona. Nie ma już konieczności składania w ZUS papierowej dokumentacji rozliczeniowej. Dokumentację ZUS DRA wypełnia sam pracownik sali obsługi klienta ZUS. Oczywiście robi to od razu w systemie komputerowym. Wcześniej jednak potwierdza dane płatnika składek. Potrzebny jest tu przede wszystkim numer NIP. Elektroniczny dokument rozliczeniowy powstaje w oparciu o istniejące w systemie informacje składane przez płatnika w latach ubiegłych. Wiązany jest on od razu z kontem płatnika i ubezpieczonego. Oprogramowanie komputerowe zapewnia wsparcie w zakresie wyszukiwania i podpowiadania danych ubezpieczonych, tworzenia kompletów dokumentów pierwszorazowych i korygujących, weryfikacji identyfikatora okresu rozliczeniowego na dokumencie, aktualizacji i podpowiadania minimalnych podstaw wymiaru składek, wysokości wykazanych kwot składek na poszczególne ubezpieczenia oraz weryfikacji międzyformularzowej.

Zmiany zaszły również w zakresie "zusowskiej" obsługi przedsiębiorców w tzw. jednym okienku. Umożliwiają one sporządzanie przez pracowników ZUS dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie otrzymanych z urzędów gmin wniosków EDG dotyczących rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jej likwidacji, zawieszenia lub wznowienia oraz zmian wpisu do ewidencji. Dokumenty sporządzane są w powiązaniu z danymi zapisanymi w systemie Zakładu. System generuje też pisma do płatników informujące o utworzonych przez ZUS dokumentach ubezpieczeniowych.

Od początku kwietnia ZUS wprowadza także nowe standardy obsługi wniosków o ulgi i umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy zainteresowany przedsiębiorca, który boryka się z kłopotami finansowymi swojej firmy, będzie mógł przesłać do ZUS wniosek w formie elektronicznej i w ciągu dwóch miesięcy otrzymać stosowną decyzję. ZUS może mu odroczyć termin płatności składek, rozłożyć zaległości na raty, a w ostateczności nawet umorzyć kwotę zaległych składek. We wszystkich oddziałach Zakładu kryteria oceny wniosków w tej sprawie będą takie same, wymagane będą również jednakowe dokumenty.

W najbliższym czasie (także jeszcze przed końcem kwietnia) wszystkie oddziały ZUS będą miały możliwość wystawiania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami "od ręki", bezpośrednio na sali obsługi klientów. Oczywiście takie zaświadczenie dostaną tylko ci płatnicy, którzy na koncie w ZUS nie mają żadnych zaległości ani błędów oraz nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

 

2009-09-26

Przepisy prawa nie przewidują wynagradzania lekarzy za wystawienie zwolnienia lekarskiego

ZUS zajął stanowisko w sprawie postulatu Regionu Mazowieckiego OZZL ...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajął stanowisko w sprawie postulatu Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który domaga się od ZUS wynagradzania lekarzy za wystawianie zwolnień lekarskich. Zakład jednoznacznie stwierdza, iż brak jest uzasadnienia dla żądania wynagrodzenia za wystawianie zaświadczeń ZUS-ZLA, ponieważ żadne przepisy prawne określające zasady wydawania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy nie przewidują takiej możliwości.

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy jest częścią wykonywania zawodu lekarza. Z kolei w myśl przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest także jedną z form przekazywania przez lekarza informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Ważne przesłanki wynikają również z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Otóż osoby ubezpieczone mają zagwarantowane prawo do uzyskiwania (nieodpłatnie) orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, jeżeli są one związane m.in. z niezdolnością do pracy. Wykorzystywanie tych zaświadczeń jako podstawy do ustalania zasiłku chorobowego przez ZUS jest konsekwencją czynności wykonywanych przez lekarza leczącego.

Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i obowiązki lekarzy w tym zakresie zostały określone w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Za wypełnienie druku ZUS ZLA ustawa nie przewiduje żadnych opłat.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

2009-09-15

Umowa z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Od 1 10 2009 r. wchodzi w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym ...

Od 1 października 2009 r. wchodzi w życie Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą. Umowa ta reguluje stosunki między obydwoma państwami w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania emerytur i rent osobom, które pracowały w tych państwach oraz transferu świadczeń przyznanych przez instytucję ubezpieczeniową jednego państwa osobom zamieszkałym w drugim państwie.

W świetle Umowy osoba, która pracowała w obu państwach może nabyć uprawnienia emerytalno-rentowe w każdym z nich, jeżeli spełni warunki wymagane ustawodawstwem wewnętrznym. Postanowienia Umowy mają na celu ułatwienie spełnienia tych warunków. W świetle Umowy dopuszczalne będzie zatem pobieranie równoczesne emerytur lub rent z obu państw.

Od powyższej daty możliwe będzie sumowanie stażu emerytalno-rentowego wypracowanego w każdym z państw - Stron Umowy dla celów przyznania emerytury lub renty zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez instytucję kanadyjską. Świadczenia przyznawane przez ZUS za łączony staż emerytalno-rentowy obliczane będą proporcjonalnie do długości okresów przebytych w Polsce w stosunku do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Kanadzie.

Jeżeli okazałoby się, że łączny staż emerytalno-rentowy w Polsce i w Kanadzie jest zbyt krótki do przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też w Kanadzie, uwzględniony zostanie także staż przebyty przez osobę zainteresowaną w państwie, z którym oba te państwa łączą Umowy o zabezpieczeniu społecznym przewidujące sumowanie okresów (np. staż emerytalno-rentowy w USA, w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii).

Umowa dotyczy po Stronie polskiej ustalania emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, a także ustalania rent rodzinnych po osobach, które pracowały w obu państwach oraz wypłaty zasiłków pogrzebowych.

Ponadto, Umowa obejmuje nie tylko świadczenia z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych ustalane przez ZUS, ale również świadczenia z systemu rolniczego ustalane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Po Stronie kanadyjskiej Umowa dotyczy świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących zarówno z systemu opartego na zamieszkiwaniu na terytorium tego państwa (Ustawa o Zabezpieczeniu Emerytalnym), jak i z systemu opartego na zarobkach (Plan Emerytalno-Rentowy Kanady).

Do czasu zawarcia odrębnego porozumienia przez władze Polski oraz Prowincji Quebec, Umowa nie ma zastosowania do osób objętych wyłącznie Planem Emerytalno-Rentowym Prowincji Quebec, który obowiązuje w tej prowincji w miejsce Planu Emerytalno-Rentowego Kanady.

W Umowie przewidziana została także możliwość przekazywania emerytury lub renty przysługującej z jednego państwa do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w drugim państwie. Po 1 października 2009 r. osoba uprawniona do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie mogła, na wniosek złożony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mieć wypłacane to świadczenie na rachunek bankowy w Kanadzie.

Dzięki postanowieniom umownym wniosek o świadczenia emerytalno-rentowe z jednego państwa będzie skuteczny także w odniesieniu do świadczeń przysługujących z drugiego państwa - strony Umowy, a ZUS oraz instytucja kanadyjska będą współpracować przy ustalaniu świadczeń, przekazując sobie wzajemnie wniosek wraz z dokumentacją dołączoną do wniosku, dotyczącą uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych z drugiego państwa oraz potwierdzając sobie wzajemnie długość stażu emerytalno-rentowego.

W ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizacja Umowy w zakresie ustalania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych została powierzona I Oddziałowi ZUS w Łodzi - Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych, który przy wykonywaniu zadań będzie współpracować z właściwą instytucją kanadyjską, m.in. przekazując tej instytucji zgłoszone w Polsce wnioski o świadczenia kanadyjskie oraz potwierdzając okresy ubezpieczenia w Polsce dla celów ustalenia świadczeń przez instytucję kanadyjską, a także uzyskując z instytucji kanadyjskiej potwierdzenie kanadyjskich okresów ubezpieczenia dla celów ustalenia świadczeń polskich.

Osoba zamieszkała w Polsce będzie mogła złożyć wniosek o świadczenia polskie i kanadyjskie przysługujące na podstawie Umowy bądź to w ww. jednostce ZUS w Łodzi, bądź też w najbliższej jednostce ZUS w miejscu zamieszkania, która przekaże skompletowany wniosek do I Oddziału ZUS w Łodzi.

Z kolei osoba zamieszkała w Kanadzie będzie mogła złożyć wniosek o świadczenia polskie i kanadyjskie w placówkach instytucji kanadyjskiej Service Canada.

Informacje na temat ustalania emerytur i rent przez ZUS z zastosowaniem Umowy polsko-kanadyjskiej o zabezpieczeniu społecznym będą wkrótce udostępnione w serwisie www.zus.pl, natomiast informacje na temat świadczeń kanadyjskich będzie można uzyskać na stronie www.servicecanada.gc.ca.

Przemysław Przybylski
Rzecznik Prasowy ZUS

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

2009-09-11

Trzęsienie ziemi w ZUS

Takiego dnia jak 8 września 2009 r. nie mieliśmy jeszcze w całej 75-letniej historii ZUS.

Takiego dnia jak 8 września 2009 r. nie mieliśmy jeszcze w całej 75-letniej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali urzędującego prezesa i trzech innych pracowników Zakładu pod zarzutem korupcji. Premier Donald Tusk natychmiast podpisał dymisję prezesa, a Sąd Rejonowy w Szczecinie, na wniosek tamtejszej prokuratury wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

To, co wówczas przeżyliśmy trudno określić inaczej niż "szok". Czegoś takiego doprawdy nie można przewidzieć, trudno też w racjonalny sposób sobie wytłumaczyć. Wszyscy zadajemy pytanie, w jaki sposób mogło do tego dojść i czy to, co słyszymy w mediach - to prawda.

Niestety nie umiem odpowiedzieć na te pytania. Kiedy piszę te słowa znamy tylko nieoficjalne doniesienia na temat rzekomych łapówek, które miały być brane lub dawane przez zatrzymanych. Wiarygodności tych plotek nie jesteśmy w stanie zweryfikować.

Najmądrzejsza rzecz, którą mogę w tej sytuacji do Państwa napisać, jest prośbą. Po pierwsze proszę, byśmy nie wydawali wyroków na zatrzymanych pracowników ZUS przed dokładnym zbadaniem tej sprawy przez niezawisły sąd. Po drugie chciałbym prosić o nieprzerzucanie zarzutów stawianych pojedynczym osobom na całą instytucję.

ZUS jako instytucja nie jest oskarżany o korupcję i nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne ani nawet kontrolne. Zakład pracuje normalnie i funkcjonuje tak jak dotychczas na podstawie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości, to prędzej czy później są one ujawniane i piętnowane. Od kilku dni przekonujemy się na własne oczy, że dotyczy to wszystkich pracowników Zakładu, nawet tych z grona ścisłego kierownictwa.

To, co wówczas przeżyliśmy trudno określić inaczej niż "szok". Czegoś takiego doprawdy nie można przewidzieć, trudno też w racjonalny sposób sobie wytłumaczyć. Wszyscy zadajemy pytanie, w jaki sposób mogło do tego dojść i czy to, co słyszymy w mediach - to prawda.

Niestety nie umiem odpowiedzieć na te pytania. Kiedy piszę te słowa znamy tylko nieoficjalne doniesienia na temat rzekomych łapówek, które miały być brane lub dawane przez zatrzymanych. Wiarygodności tych plotek nie jesteśmy w stanie zweryfikować.

Najmądrzejsza rzecz, którą mogę w tej sytuacji do Państwa napisać, jest prośbą. Po pierwsze proszę, byśmy nie wydawali wyroków na zatrzymanych pracowników ZUS przed dokładnym zbadaniem tej sprawy przez niezawisły sąd. Po drugie chciałbym prosić o nieprzerzucanie zarzutów stawianych pojedynczym osobom na całą instytucję.

ZUS jako instytucja nie jest oskarżany o korupcję i nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne ani nawet kontrolne. Zakład pracuje normalnie i funkcjonuje tak jak dotychczas na podstawie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości, to prędzej czy później są one ujawniane i piętnowane. Od kilku dni przekonujemy się na własne oczy, że dotyczy to wszystkich pracowników Zakładu, nawet tych z grona ścisłego kierownictwa.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

2009-04-30

Kontrola Skarbowa ...

WYCIĄG Z ZADAŃ URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2009

PRIORYTETY KONTROLI SKARBOWEJ

W 2009 r. kontrola skarbowa będzie koncentrowała się przede wszystkim wokół dwóch najistotniejszych celów, tj.:

· ujawniania i zwalczania przestępstw skarbowych i nadużyć podatkowych,
· pozyskiwania wpływów do budżetu w drodze zapewnienia skutecznego wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Przedmiotem zainteresowania organów kontroli skarbowej będą podmioty (często łączące się w zorganizowane grupy przestępcze), których celem działania są oszustwa podatkowe, jako najgroźniejsze i narażające budżet państwa na straty w dużej skali, głównie
w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego.
Takie ukierunkowanie działalności kontroli skarbowej zmierza do eliminacji z rynku podmiotów, których celem istnienia jest popełnianie przestępstw skarbowych i równolegle zapewni skuteczne pozyskiwanie wpływów w należnej wysokości od pozostałych podmiotów działających legalnie na rynku gospodarczym.
Kontrola skarbowa skupiać będzie swoje działania na zwalczaniu i minimalizacji szeroko pojętego zjawiska szarej strefy.
Kontynuowane będą również działania związane ze zwiększeniem zastosowania rozwiązań informatycznych w kontroli skarbowej w obszarach:

· wykorzystania specjalistycznego oprogramowania analitycznego w kontrolach
podmiotów prowadzących elektroniczną rachunkowość – tzw. e-kontrola,
· wykrywania i identyfikacji podmiotów prowadzących działalność handlową
z wykorzystaniem Internetu (e-handel) bez zgłoszenia obowiązku podatkowego lub niezgłaszających do opodatkowania przychodów z tej części działalności,
· rozwoju metod analitycznych w typowaniu podmiotów do kontroli oraz w ustalaniu powiązań biznesowych pomiędzy podmiotami, Kontrole będą skierowane na zwalczanie nieprawidłowości związanych z:

· unikaniem płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania obrotu paliwami płynnymi,
· oszustwami w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie
wewnątrzwspólnotowym, w tym przestępstwami „karuzelowymi”,
· wyłudzaniem podatku od towarów i usług poprzez fikcyjne faktury,
· unikaniem płacenia podatku dochodowego poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych,
· ujawnianiem i zwalczaniem szarej strefy, w tym w handlu i usługach
internetowych oraz nieujawnianiem wszystkich przychodów i ich źródeł,
· gospodarowaniem środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa.
Nieprawidłowości ujawnione w toku działań kontroli skarbowej będą podstawą do prowadzenia przez inspektorów kontroli skarbowej, działających jako finansowe organy
postępowania przygotowawczego, postępowań w oparciu o przepisy kodeksu karnego skarbowego i kodeksu postępowania karnego.

1. Unikanie płacenia podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania obrotu paliwami płynnymi

Działania organów kontroli skarbowej będą ukierunkowane przede wszystkim na obrót paliwami płynnymi dokonywany przez zorganizowane grupy przestępcze, zajmujące się
procederem fałszowania paliw i wprowadzania ich do obrotu bez uiszczenia podatku.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obrót wyrobami objętymi zwolnieniami z podatku akcyzowego oraz ostateczne przeznaczenie produktów wytwarzanych i sprzedawanych jako wyroby nieakcyzowe.
Kontrole obrotu paliwami płynnymi będą miały w zasadzie 2 cele. Po pierwsze - wszystkie działania zmierzać będą do odzyskiwania utraconych należności budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego (a także podatku VAT) wskutek działalności grupy
przestępczej. Po drugie - wspólne działania z organami ścigania będą miały na celu wyeliminowanie procederu i rozbicie grupy przestępczej.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń kontrolnych wyodrębnić można następujące kategorie obrotu, w przypadku których występuje zjawisko unikania płacenia podatku
akcyzowego:
· obrót olejem opałowym i olejem żeglugowym (w kontekście możliwości jego odbarwiania i dalszej odsprzedaży jako olej napędowy);
· obrót olejem opałowym ciężkim (możliwość jego mieszania z innymi komponentami i sprzedaży jako olej napędowy);
· obrót paliwem nieznanego pochodzenia;
· obrót benzynami specjalnymi (przeznaczonymi do innych celów niż napędowe, które wprowadzane są do obrotu jako benzyny napędowe);
· obrót gazem płynnym propan-butan (przepompowywanie gazu przeznaczonego do celów gospodarczych z butli 11 kg i sprzedaż jako gaz do celów napędowych);
· obrót różnymi komponentami, które w końcowej fazie są wykorzystywane do
wyprodukowania paliwa napędowego.
Dlatego też szczególna uwaga ukierunkowana będzie na obrót wyrobami objętymi zwolnieniami z podatku akcyzowego oraz ostateczne przeznaczenie produktów wytwarzanych i sprzedawanych jako wyroby nieakcyzowe.

2. Oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym, w tym przestępstwa „karuzelowe”

Jak wykazuje doświadczenie członkowskich UE, w tym Polski, bardzo poważne, a jednocześnie najtrudniejsze do zwalczania, są oszustwa typu karuzelowego, szczególnie
popełniane przy udziale podmiotów mających siedzibę na terenie różnych państw członkowskich UE. Szacuje się, że oszustwa karuzelowe, powodują w skali poszczególnych państw UE ogromne straty budżetowe, co związane jest zarówno z nieuprawnionym korzystaniem ze stawki 0% (w przypadkach gdy nie było faktycznego
przemieszczenia towarów, a krążyły jedynie faktury), jak również nieodprowadzaniem podatku należnego przez podmioty pełniące role tzw. missing traders.
W celu przeciwdziałania oszustwom w podatku VAT typu karuzelowego urzędy kontroli skarbowej będą:
· podejmować działania mające na celu wykrywanie podmiotów mogących
uczestniczyć w tym procederze dokonując analiz własnych, analiz raportów z Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie oraz informacji otrzymywanych z sieci EUROCANET,
· pozyskiwać i wykorzystywać informacje przy użyciu formularzy SCAC,
· podejmować wielostronne kontrole podatkowe z administracjami podatkowymi innych krajów przy wykorzystaniu regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

3. Wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez fikcyjne faktury.

Zjawisko wykorzystywania przez podmioty gospodarcze fikcyjnych faktur powinno pozostawać w stałym zainteresowaniu służb skarbowych z uwagi na dużą skalę tego
zjawiska a tym samym znaczące kwoty uszczupleń podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego.
Celem nabywców fikcyjnych faktur jest przede wszystkim zmniejszenie zobowiązań podatkowych w podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego z tych faktur, a
w podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych poprzez odniesienie ww. faktur w ciężar kosztów uzyskania przychodów lub wyłudzenie zwrotu podatku VAT z urzędu
skarbowego.
Przestępstwa związane z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnych faktur przybierają różne formy, począwszy od tych mniej skomplikowanych polegających na zakupie przez przedsiębiorcę jednej lub kilku fikcyjnych faktur w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych a skończywszy na tworzeniu zorganizowanych struktur przestępczych, których celem jest w głównej mierze wyłudzanie nienależnych zwrotów VAT.
Przykładem tego ostatniego jest tworzenie tzw. łańcucha podmiotów powiązanych z udziałem podmiotów zakładanych na tzw. słupa lub pełniących rolę znikającego
podatnika. Ostatnim ogniwem takiego łańcucha jest podmiot dokonujący eksportu głównie do krajów, z którymi utrudniona jest wymiana informacji podatkowych (np. Rosja, Ukraina). Powyższy mechanizm przestępczy w zasadzie pozostaje cały czas
niezmieniony (może ulegać jedynie modyfikacjom), zmieniają się natomiast towary stanowiące przedmiot fikcyjnych faktur. Z przeprowadzonych dotychczas przez urzędy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych wynika, iż przedmiotem fikcyjnych faktur wykorzystywanych w procederze wyłudzania zwrotu podatku VAT z tytułu eksportu są np.: złom, tekstylia, płyty CD z programem do interaktywnej nauki języka obcego, telefony komórkowe, elektronika itp.
Z kolei fikcyjne faktury, których przedmiotem są usługi np. budowlane, czy też usługi niematerialne, takie jak marketingowe, doradcze, reklamowe, informatyczne, są najczęściej nabywane przez przedsiębiorców w celu zmniejszenia zobowiązań w podatku
VAT (poprzez odliczenie podatku naliczonego wynikającego z tych faktur) i poprzez zwiększenie kosztów uzyskania przychodu a tym samym zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Fikcyjne faktury wystawiane są w większości przez osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą, ale faktycznie jej nie prowadziły. W wielu przypadkach składały nawet deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego niewykazując jednakże zobowiązania podatkowego do wpłaty, a jeśli tak, to w niewielkiej wysokości. Za wystawienie fikcyjnej faktury pobierały od jej nabywcy swoistego rodzaju wynagrodzenie w wysokości 3-10 %
wartości faktury. Zdarzały się również przypadki, gdy fikcyjne faktury były wystawiane przez podmioty faktycznie prowadzące działalność gospodarczą, ale wykazujące stratę w podatku dochodowym a w podatku VAT kwoty do przeniesienia na następne miesiące.
W celu eliminowania tego zjawiska, należy wykorzystywać wszelkie informacje sygnalizujące o podejrzeniu występowania ww. przestępstwa podatkowego, a w szczególności od policji i prokuratury, wywiadu skarbowego (monitorującego internet i
inne media pod kątem podmiotów oferujących „sprzedaż kosztów”) oraz
z dotychczasowych kontroli.

 4. Unikanie płacenia podatku dochodowego poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych.

Podmioty gospodarcze, zarówno firmy lokalne jak i ponadnarodowe koncerny, dokładają starań aby stworzona struktura działalności, zawierane transakcje, przejęcia, finansowanie
czy dystrybucja nadwyżek gotówkowych przynosiły oszczędności podatkowe.
Prowadzona przez nie strategia optymalizacji podatkowej nie zawsze jest zgodna z obowiązującym prawem podatkowym. Dotychczasowe doświadczenia nie dają możliwości określenia skali zjawiska, jednakże ustalenia z kontroli wskazują, że działania te naraziły Skarb Państwa na straty znacznej wysokości.
W związku z tym, działania kontroli skarbowej winny być skierowane na kontrole:
· oddziałów zagranicznych osób prawnych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod kątem uznania ich za zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie odpowiedniej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, a następnie jeśli oddział spełnia kryteria zakładu, zweryfikowania czy dochód przypisany do zakładu w Polsce został ustalony tak, jakby transakcja odbywała się między niezależnymi podmiotami,
· podatników, którzy wykazują dochód zwolniony uzyskany ze źródeł położonych za granicą pod kątem, czy faktycznie spełnia on warunki zwolnienia lub czy podmioty uzyskując zasadnie dochód wolny od podatku wliczają do przychodów i kosztów kwoty związane z nabyciem i zbyciem przedmiotu transakcji (np. papierów wartościowych, udziałów).
· podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, dokonujących przerzucania dochodów na podatników korzystających ze zryczałtowanych form
opodatkowania.
Ujawniony dotychczas mechanizm działania polegał na zorganizowaniu sprzedaży w ten sposób, że podmiot opodatkowany na zasadach ogólnych wykazywał jedynie część uzyskiwanych dochodów, od której płacony był podatek na zasadach ogólnych. Pozostała część dochodu była przerzucana do tworzonych corocznie
podmiotów, działających w ścisłym związku z producentem, które korzystały ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Z początkiem nowego roku podatkowego powstawał nowy podmiot, który ze względu na wielkość osiąganych przychodów (w ciągu roku przekraczany był próg dozwolony przez ustawę) likwidował swoją działalność z końcem roku.

 5. Ujawnianie i zwalczanie szarej strefy

Zjawisko szarej strefy występujące w gospodarce polskiej w znacznej skali jest niekorzystne dla jej rozwoju. Uchylanie się od opodatkowania przynosi wiele wymiernych, niekorzystnych efektów zarówno dla budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, jak też dla innych uczestników obrotu gospodarczego.
W opracowaniach nt. szarej strefy przedstawia się, że najwięcej dochodów ukrywają małe podmioty gospodarcze, prowadzące księgowość w formie uproszczonej oraz nieobjęte
sprawozdawczością statystyczną. Dochody te uzyskiwane są poprzez zaniżanie faktycznych przychodów, zawyżanie kosztów a w efekcie zaniżanie podstawy opodatkowania, zatrudnianie pracowników na czarno lub ukrywanie faktycznych rozmiarów importu poprzez przedstawianie fałszywych faktur, czy też korupcję
pracowników administracji. Ponadto są to podmioty w ogóle niezarejestrowane,
prowadzące działalność gospodarczą (handlową, rzemieślniczą, usługi mieszkaniowe, korepetycje itp.). Zdaniem specjalistów, ok. 20 % strat budżetowych wynika z działalności podmiotów niezarejestrowanych, zaś aż 80 % z nieewidencjonowanej
działalności podmiotów legalnie działających.
Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań ograniczających zakres szarej strefy właśnie w tej drugiej grupie podatników. Ważne jest, aby obejmować skuteczną kontrolą
podatników świadomie uchylających się od płacenia podatków, uciekających od
odpowiedzialności majątkowej poprzez likwidację działalności i ukrywanie majątku.
Doświadczenie wskazuje, iż należy brać pod uwagę również podatników, którzy
korzystają ze zryczałtowanych form opodatkowania i wykazują stosunkowo niewielkie przychody. Świadczą o tym chociażby wyniki kontroli koordynowanej usług pogrzebowych, w wyniku której ustalono że podmioty nie zadeklarowały do opodatkowania ok. 40% swoich obrotów.
Ograniczeniu szarej strefy służą również kontrole podatników prowadzących działalność sezonową (np. punkty gastronomiczne w miesiącach letnich nad morzem). Z praktyki wynika, iż cześć z nich stanowią podmioty w ogóle nie zarejestrowane lub zaniżające
przychody poprzez nie ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.
Kontrole działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu pozwoliły na opracowanie metodologii identyfikacji podmiotów i ich typowania do kontroli przy
pomocy analitycznych narzędzi informatycznych i monitorowania Internetu. Przeszkolono również wybranych pracowników w zakresie stosowania specjalistycznego
oprogramowania analitycznego i rozpoczęto branżowy monitoring e-handlu na poziomie centralnym.
Działania te nie tylko są niezbędne z uwagi na interes Skarbu Państwa ale również na kształtowanie świadomości podatnika o skuteczności kontroli skarbowej i dużym prawdopodobieństwie wykrycia nadużyć.
Kontrole w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów powinny być prowadzone, ze szczególnym uwzględnieniem:
· rozwijania kwalifikacji inspektorów i pracowników zaangażowanych w kontrole i postępowania o tej tematyce,
· zmniejszania uciążliwości prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej postępowań w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu poprzez właściwe zaplanowanie i
przygotowanie kontroli, szczególnie w celu unikania zbędnego wszczynania
postępowań,
· rozwijania współpracy w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach z innymi organami i instytucjami, w szczególności z urzędami skarbowymi, policją i prokuraturą,
· podejmowania przez urzędy kontroli skarbowej działań zmierzających do pozyskania dodatkowych źródeł informacji o dochodach i wydatkach podatników (w tym dostępu do baz danych).

6. Gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa.

Najważniejszymi zagadnieniami w tym obszarze będą kontrole w zakresie badania celowości podejmowanych decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania
mieniem państwowym oraz środkami publicznymi. Do podstawowych zadań
realizowanych przez kontrolę skarbową w zakresie wykorzystania środków publicznych w 2009 r. będą należeć w szczególności:
· kontrole celowości i zgodności z prawem gospodarowania i wykorzystania pomocy finansowej udzielonej ze środków krajowych, które obejmą beneficjentów tych środków oraz podmioty gospodarujące ww. środkami,
· kontrole zgodności z prawem oraz zasadności przyznania i udzielania pożyczek ze środków budżetu państwa podmiotom objętym restrukturyzacją finansową,
· kontrole rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz kontrole wykorzystania środków, których spłatę poręczył Skarb Państwa,
· kontrole w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz
prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa,
· kontrole prawidłowości i skuteczności poboru należności i odzyskiwania
wierzytelności publicznych.

 7. Postępowania karne skarbowe

Zadania inspektorów kontroli skarbowej, jako finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach ujawnionych w zakresie działania kontroli skarbowej,
w 2009 roku powinny koncentrować się na ukierunkowaniu pracy komórek karnych skarbowych na działania zmierzające do ścigania i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców czynów, które:
- w czasie popełnienia przekraczają dużą i wielką wartość,
- zostały popełnione w grupach zorganizowanych,
- noszą znamiona afer gospodarczych.
Nawiązując do powyższego należy stwierdzić, że przedmiotem postępowań będą przede wszystkim czyny, których społeczna szkodliwość jest znaczna, ujawnione w związku z ukierunkowaniem działań kontroli skarbowej w 2009 r. i najczęściej wyczerpujące znamiona czynów zabronionych tzw. oszustwa podatkowego, uchylania się od
opodatkowania, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami.
Ponadto podejmowane działania w 2009 roku mają zmierzać do efektywniejszej realizacji ustawowego celu postępowania karnego skarbowego w zakresie wyrównania uszczerbku
finansowego Skarbu Państwa (art. 114§ 1 kks) poprzez zwrócenie uwagi na możliwości szerszego wykorzystywania w praktyce instytucji już istniejących w kodeksie karnym skarbowym np. odpowiedzialność posiłkowa – art. 24 § 1 kks, występowanie o zwrot
korzyści od osób trzecich – art. 24 § 5 kks, zabezpieczenie majątkowe uiszczenia uszczuplonej należności podatkowej – art. 131 § 1 kks, występowanie z wnioskiem o
wydanie wyroku skazującego, którego uwzględnienie sąd uzależnia od uiszczenia wymagalnej należności publicznoprawnej w wyznaczonym terminie – art. 156 § 3 kks.
Równolegle będą kontynuowane dochodzenia w sprawach o czyny mniejszej wagi, jak również będą prowadzone postępowania mandatowe, stanowiące uproszczony tryb postępowania.

źródło: mf.gov.pl

 

2009-04-21

E-deklaracje ...

Ponad 25 tys. zeznań PIT-37 on-line

Już ponad 25 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak wskazują statystki, przesłanie deklaracji podatkowej tą droga cieszy się dużym powodzeniem, gdyż jest to forma szybka i skuteczna.

Przypominamy, że interaktywny formularz za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne PIT-37 można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Można też skorzystać ze specjalnej aplikacji desktopowej upraszczającej proces korzystania oraz instalowania formularzy interaktywnych. Pobierając jednak aplikację e-PIT-37 w najnowszej wersji 1.0.1. należy pamiętać, by w tej wersji nie używać zeznań, które były wcześniej przekazane do systemu e-Deklaracje. Należy utworzyć nowe zeznanie i wypełnić je ponownie danymi.

Podatnicy mogą złożyć zeznanie droga elektroniczną do końca kwietnia, ale warto pamiętać, że złożenie zeznania przez internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru na czas. Może się tak zdarzyć w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. W takim wypadku zeznanie nie zostanie złożone w terminie. Dlatego namawiamy do jak najszybszego złożenia zeznania i nie korzystania z drogi elektronicznej komunikacji z urzędem w ostatniej chwili.

Więcej informacji i szczegółowych wskazówek dotyczących rozliczania przez internet dostępnych jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

źródło: mf.gov.pl

2009-04-07

Jedno okienko ...

Komunikat dla płatników składek ...

Komunikat dla płatników składek w sprawie obowiązujących od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. "jednego okienka"

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie kolejnych przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) oraz art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązują następujące zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych.

I. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej

 1. W przypadku osób fizycznych, które chcą rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej - wystarczy udać się do organu ewidencyjnego i wypełnić tam wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1. Jego efektem będzie wydanie wpisu do ewidencji, aktualizacja lub nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON, a także zgłoszenie do ZUS przedsiębiorcy jako płatnika składek. Wniosek ten umożliwia także dokonanie zmian, które podlegają wpisowi, w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia płatnika. Zakład, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG - 1 sporządza pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA oraz w oparciu o wypełnioną część EDG-RB dokument ZUS ZBA i część EDG-MW dokument ZUS ZAA, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS. W przypadku otrzymania z organu ewidencyjnego danych z wniosku o zmianę wpisu do ewidencji Zakład sporządza odpowiednio zgłoszenie zmiany płatnika na dokumencie ZUS ZFA lub zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika na dokumencie ZUS ZIPA. Natomiast zmiany lub korekty danych dotyczących rachunku bankowego (rachunków bankowych) płatnik składek dokonuje sam na formularzu ZUS ZBA - z uwagi na fakt iż nie są to dane objęte wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.W sytuacji zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej ZUS sporządza z urzędu dokument ZUS ZWPA na podstawie danych z wniosku EDG - 1, składanego jako zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz kopii decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji.

  Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń.

 2. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej - osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona wyrejestrowania płatnika składek w sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

  Zakład powiadomi płatnika składek (ewentualnie osoby współpracujące) odrębnym pismem o wszystkich sporządzonych przez ZUS dokumentach ubezpieczeniowych - w związku z zawieszeniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

  W przypadku, gdy do Zakładu wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, a ZUS stwierdzi, iż dany płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas Zakład powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.

 3. W sytuacji wznowienia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o wznowieniu. W oparciu o tę informację Zakłada sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) - tylko w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności oraz zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

  Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

  Zakład powiadomi płatnika składek odrębnym pismem o sporządzonych przez ZUS dokumentach zgłoszeniowych - w związku z wznowieniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej.

  Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) jak i członków rodziny. Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek
  • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, jeżeli od pierwszego dnia tego miesiąca nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

  Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których zostaną prawidłowo rozliczone należne składki od zadeklarowanych na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwot za pełny miesiąc, Zakład będzie mógł sporządzać dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

  W przypadku gdy płatnik składek korzystał ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące - zobowiązany jest do złożenia tych dokumentów za dany miesiąc, jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustał w trakcie miesiąca.

II. Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka dodatkowo wypełnia odpowiednio dokumenty zgłoszeniowe lub wyrejestrowujące, zmieniające lub korygujące dane spółki jako płatnika składek: ZUS ZPA, ZAA, ZBA, ZIPA, ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane przez sądy rejestrowe do odpowiedniej jednostki ZUS (zgodnie z adresem siedziby spółki). Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009r . ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) składają do ZUS odpowiednio zgłoszenie/wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, ZUS ZWPA, ZUS ZIPA z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Mogą tego dokonać również za pośrednictwem sądu rejestrowego.

Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o., tak samo jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą lub w ramach spółki cywilnej, w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązani są przekazać do Zakładu w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pomocą poczty) formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

home