Strona główna >>> Regulamin. Solidne Firmy Regionu. Katalog Solidne Firmy Regionu. FirmyRegionu.pl

Regulamin

     §1
     Definicje

    Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.
    Administrator - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Serwisu.
    Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za
    pośrednictwem Internetu.
    Cennik – ustalone przez SolidneFirmy.eu opłaty za umieszczanie Prezentacji Firmy w Serwisie. Cennik jest
    dostępny na stronie głównej serwisu.
    Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
    dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia
    statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych
    o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i
    zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych
    osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądś
    deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność
    systemu bądś danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w
    każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
    Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się
    (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące
    Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne
    elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
    Materiały – teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą
    odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.
    Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika
    podczas rejestracji w Serwisie.
    Prezentacja Firmy – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie firmyregionu.pl umożliwiające
    przedstawienie swojej Firmy oraz jej oferty i produktów.
    Rejestracja - procedura zakładania konta.
    Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod
    adresem firmyregionu.pl
    Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a
    Administratorem.

    Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

    Użytkownik, Zamawiający - przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w
    zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
    zawodową występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”,
    korzystający z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o
    świadczenie usług z Administratorem.
    Zasoby Serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym
    Regulaminie materiały. 

§2
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem katalogu FirmyRegionu.pl i związanych z nim praw autorskich jest Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędnym warunkiem do korzystania z usług Katalogu FirmyRegionu.pl.
3. Korporacja.NET Sp. z o.o., zwana także w dalszej części regulaminu Usługodawcą, świadczy usługi w zakresie wymienionym w późniejszych paragrafach Zamawiającemu w zamian za wnoszone przez niego opłaty i pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu, postanowień wynikających z aktualnie obowiązującego cennika oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
4. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
5. Regulamin świadczenia usług, określa w szczególności zakres i warunki świadczenia usług przez Korporacja.NET Sp. z o.o., prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Usługodawcy, zasady rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności oraz postanowienia ogólne.
6. Użytkownik wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.
7. Wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że wprowadzane treść i materiały nie naruszają praw autorskich i innych praw oraz dóbr niematerialnych osób trzecich.
8. Rejestracja firmy w Katalogu FirmyRegionu.pl jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych wszystkim odwiedzającym FirmyRegionu.pl.
9. Wypełniający formularz zamówienia na zamieszczenie danych reprezentowanej firmy jako wpisu podstawowego lub wpisów rozszerzonych w Katalogu FirmyRegionu.pl, oświadcza że wyraża zgodę, aby dane firmy były umieszczane, przetwarzane, wynajmowane i przekazywane przez Korporacja.NET Sp. z o.o., względnie inny podmiot związany umową z Korporacja.NET Sp. z o.o. w kraju i za granicą, w Katalogach Branżowych "FirmyRegionu.pl", na płytach CD i w internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania niniejszego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptują prawo Korporacja.NET Sp. z o.o. do zredagowania zgodnie ze standardami redakcyjnymi właściwymi dla danej publikacji Danych w formie wpisu i wyboru przez Korporacja.NET Sp. z o.o. branży, w której wpis zostanie zamieszczony (w przypadku jeżeli branża nie zostanie podana podczas rejestracji Firmy). Zrzeka się podnoszenia wobec Korporacja.NET Sp. z o.o. jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie.
10. Wypełniający formularz zamówienia na zamieszczenie danych reprezentowanej firmy jako wpisu podstawowego lub wpisów rozszerzonych w Katalogu FirmyRegionu.pl, oświadcza że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Korporacja.NET Sp. z o.o. lub inne podmioty korzystające z baz danych Korporacja.NET Sp. z o.o. na podstawie ważnych umów.

§3
Zamówienie

1. Podstawą uruchomienia usług wymagających rejestracji jest:
a) wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia, znajdującego się na stronie katalogu firmyregionu.pl lub podpisanie zamówienia z przedstawicielem handlowym Korporacja.NET Sp. z o.o.;
b) weryfikacja danych podanych w formularzu;
c) dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na podane konto w zależności od wybranych form wpisu i opcji dodatkowych.
2. W celu zamówienia reklamy lub linku sponsorowanego należy skontaktować się z działem reklama pod adresem e-mail: reklama(a)firmyregionu.pl. Cennik oraz opis dostępnych form reklamy dostępny na stronie w dziale REKLAMA.
3. Abonament oraz opcje dodatkowe (logo, zdjęcia, mapa) zostaje wykupiony na okres 12 miesięcy. Koszt aktualnej opłaty abonamentowej oraz dodatkowej formy promocji jest podany na stronie pod adresem CENNIK. Za pierwszy dzień wykupienia abonamentu uważa się dzień wpłynięcia należności na podane konto.
5. Usługodawca na życzenie klienta wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpływu należności na podane w regulaminie konto. Faktura zostanie dostarczona pocztą elektroniczną na wskazany w formularzy adres e-mail lub pocztą tradycyjną na podany w formularzu adres za dodatkową opłatą w wysokości 5zł netto .

§4
Dodawanie firmy do katalogu

1. Firma może zostać dodana do Katalogu FirmyRegionu.pl:
- samodzielnie; poprzez wypełnienie na stronie formularza zgłoszeniowego;
- po podpisaniu umowy - zamówienia z naszym przedstawicielem, który po uzgodnieniu z Państwem warunków zgłasza firmę do wpisu na stronie.
2. W przypadku, gdy Firma wypełnia formularz dostępny na stronie, informacje poddawane są weryfikacji. Procedura ta nie powinna trwać dłużej niż 48 godzin.
3. Zamieszczenie wpisu (płatnego) do Katalogu następuje po weryfikacji oraz wpłacie należnej kwoty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

§5
Usuwanie wpisu

1. Wpis Firmy może zostać usunięty na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
2. Za wcześniejszą rezygnację Korporacja.NET Sp. z o.o. nie zwraca uiszczonej wcześniej opłaty.
3. Gdy minie okres opłaconego przy rejestracji abonamentu (12 m-cy) i nie zostanie przesłana przez Klienta - Usługobiorcę pisemna informacja o rezygnacji co najmniej 30 dni przed końcem ważności opłaconego abonamentu, zamówienie zostaje automatycznie przedłużone o kolejne 12 miesięcy, na co Korporacja.NET Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na kwotę obowiązującą w aktualnym cenniku usług i prześle ją na adres Klienta - Usługobiorcy, który zobowiązuje się do jej opłacenia zgodnie z obowiązującymi zasadami prawno-skarbowymi i terminem płatności podanym na fakturze VAT.

§6
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca ma prawo do wyboru hasła oraz loginu, o ile nie zostaną one odrzucone przez system weryfikacyjny.
2. Usługobiorca może sam dowolnie zmieniać hasło.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Korporacja.NET Sp. z o.o. o zaistniałym fakcie. W tym przypadku Korporacja.NET Sp. z o.o. zdezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznawania się ze wszelkimi zmianami w regulaminie, cenniku oraz innych dokumentach wystawianych przez Usługodawcę.
5. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, publikowanie, transmisja, bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Korporacja.NET Sp. z o.o.. Wykrycie tego procederu skutkuje zablokowaniem usługi i poniesieniem przez Usługobiorcę wszelkich konsekwencji prawno ? finansowych.
6. Wszelkie zmiany danych teleadresowych i innych wymaganych przy rejestracji Usługobiorcy mogą następować tylko i wyłącznie po skontaktowaniu się z biurem Korporacja.NET Sp. z o.o..
7. Korporacja.NET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności korzystania przez niego z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepsiami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
8. Dezaktywacja dostępu do Internetowego Katalogu następuje na podstawie wypowiedzenia przedstawionego przez zarejestrowanego użytkownika w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, lub na wniosek administratora o ile użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Wszelkie prawa związane z katalogiem FirmyRegionu.pl, rozwiązaniami technicznymi i prezentacją graficzną w nim zawartą przysługują Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
10. W przypadku zawieszenia działalności Katalogu FirmyRegionu.pl, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, nie będą zwracane koszty opłaty abonamentowej. Zawieszenie może powstać na skutek potrzeby modernizacji lub konserwacji serwisu. Zawieszenie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie może zostać przedłużone.

11. 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w załączniku NR1 (załącznik 1 niniejszego regulaminu), przed upływem tego terminu na adres – Korporacja.NET Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który skorzystał z Usługi, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając na to zgodę, a Usługa została w całości przez Administratora wykonana.

§7
Rozliczenia

1. W zamian za świadczone usługi pobierana jest oplata abonamentowa w wysokości podanej w aktualnym cenniku. Abonament opłacany jest z góry na okres 12 miesięcy.
2. Wpłat należy dokonywaćna konto.
3. Klient - Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat.
4. Nie uiszczenie w terminie opłaty, wstrzyma zamieszczenie zamówionego wpisu z winy Zamawiającego do czasu dokonania przez niego wpłaty.
5. Usługobiorca zgadza się na wystawienie Faktuty Vat bez jego podpisu.
6. Wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Za wpis podstawowy nie pobiera się opłat.

§8
Ograniczenia odpowiedzialności

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści umieszczone przez użytkownika w katalogu FirmyRegionu.pl;
b) nieuprawnione wykorzystywanie przez użytkownika, za pośrednictwem katalogu FirmyRegionu.pl, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez użytkownika, jak również za nieuprawnione wykorzystywanie, za pośrednictwem katalogu praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponosi Zamawiający-Usługobiorca;
c)
Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika..

§9
Ochrona prawno - karna

1. Internetowy Katalog FirmyRegionu.pl jest wyłączną własnością Korporacja.NET chronioną prawem.
2. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie - "Prawa autorskiego", "Prawa własności przemysłowej" oraz Kodeksu Karnego.
3. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Korporacja.NET, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowanie sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

§10
Postanowienia końcowe

1. Korporacja.NET Sp. z o.o. zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania katalogu FirmyRegionu.pl.
2. Katalog FirmyRegionu.pl wykorzystuje technologię Cookies. Każdy korzystający z FirmRegionu.pl zobowiązany jest do przyjmowania tzw. ciasteczek. Wyłączenie obsługi Cookies może spowodować niepoprawne działanie Katalogu FirmyRegionu.pl.
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w fomularzu informacji przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa z chwilą usunięcia wpisu firmy z katalogu FirmyRegionu.pl po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu o rezygnacji z wpisu.
5. Umowa z Firmą-Usługobiorcą, która wykupiła wpis rozszerzony zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (na warunkach określonych dla wpisu rozszerzonego) z możliwością automatycznego przedłużenia, pod warunkiem opłacenia abonamentu. Po upływie okresu abonamentowego i w wypadku nie przesłania pisemnej rezygnacji z wpisu do katalogu na adres Korporacja.NET zastosowanie ma pkt.3 §4.
6. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub wysyłając zapytanie drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane teleadresowe znajdują się na stronie Kontakt.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.
8. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą treścią Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z Katalogu FirmyRegionu.pl.
9. W kwestiach nie unormowanych w postanowieniach umowy - zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.
10.
Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji wysyłając listem poleconym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY na adres Korporacja.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Korporacja.NET Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa


Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu firmyregionu.pl.

Data zawarcia umowy to ................................................